81 478 52 26
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Najcenniejszą wartością firm jest kapitał ludzki, którego rozwój przekłada się na szeroko rozumiane korzyści biznesowe firmy. Organizując szkolenia zamknięte zawsze kierujemy się efektywnością szkolenia i satysfakcją Klienta.

Wszystkie projekty szkoleniowe realizowane przez ASAP EDUCATION mają charakter projektu dedykowanego. Program szkolenia dopasowywany jest do specyfiki grupy i potrzeb organizacji.

Przygotowując i realizując szkolenia działamy w oparciu o niżej przedstawiony, kompleksowy proces szkoleniowy.

PROCES ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych (IPS)
Jest podstawą wszelkich czynności związanych ze szkoleniem pracowników. Wymaga dokładnego opracowania i analizy. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych jest przeprowadzona w trzech obszarach:

 • Indywidualnym - poszczególni pracownicy
 • Grupowym - zespoły pracownicze
 • Całej organizacji

W ramach trzech obszarów wyróżniamy trzy poziomy efektywności:

 • wdrażanie – poziom zdobywania kompetencji i dobrego wykonywania pracy
 • doskonalenie – podnoszenie efektywności dobrze wykonywanej pracy
 • wprowadzanie innowacji – poszukiwanie nowych, niestandardowych, efektywniejszych obszarów wykonywania pracy

Analiza potrzeb szkoleniowych:

 • zdefiniowanie części organizacji, która poddana zostanie analizie
 • zbieranie i analiza (zestawienia, tabele, wykresy) danych umożliwiających ocenę stanu bieżącego
 • identyfikowanie przyczyn problemów powiązanych z potrzebami szkoleniowymi
 • ustalanie hierarchii przyczyn i potrzeb
 • propozycja możliwych rozwiązań i ustalenie hierarchii ich ważności

2. Projektowanie szkolenia
Odbywa się na postawie wyników zawartych w raporcie analizy potrzeb szkoleniowych. Wynikiem projektowania jest scenariusz szkolenia. Obejmuje on zdefiniowane cele ogólne i szczegółowe, dobór treści, metod, technik i narzędzi umożliwiających realizację celów. Stosowane środki szkoleniowe uzależnione są ściśle od profilu grupy docelowej. Trener, autor scenariusza szkoleniowego uwzględnia powiązanie przekazywanych treści, z praktyką branżową uczestników.

3. Realizacja szkolenia
W trakcie realizacji szkolenia nasi trenerzy stosują różne metody dostosowując je do tematu, poziomu wiedzy szkolonych i celu szkolenia.

Obok najpowszechniej stosowanych metod wykorzystujemy:

 • Cykl Kolba
 • Gry symulacyjne, case study
 • Action learning
 • Inne

Cykl Kolba czyli uniwersalna procedura treningowa obejmująca przeprowadzenie doświadczenia, angażującego uczestników oraz jego omówienie. Proces uczenia się jest cykliczny i zawiera 4 stałe, następujące po sobie kroki:

 • Doświadczenie - aktywność uczestników
 • Refleksja - dzielenie się doświadczeniami, omówienie planów i celów
 • Teoria - przejście od doświadczeń do formułowania teori i planowania rezultatów
 • Praktyka - zastosowanie opracowanych rezultatów w praktyce

Action learning czyli "uczenie się przez działanie". Metoda ta opiera się na praktyce i polega na rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań, stojących przed każdym z uczestników. Ponadto doskonali umiejętności społeczne oraz umiejętności radzenia sobie ze zmianami. Jest rodzajem coachingu koleżeńskiego, podczas którego grupa stymuluje proces uczenia się uczestnika poprzez poszerzanie jego perspektywy i inspirowanie go do samodzielnego szukania rozwiązań.

Gry symulacyjne poprzez swoją metaforyczność pozwalają dojść do bardzo wartościowych wniosków. Uczestniczenie w nich bywa emocjonującym doświadczeniem. Typowe gry menadżerskie odzwierciedlają realne procesy w rzeczywistości gry.

Case study/studium przypadku czyli analiza sytuacji opisującej jakiś problem z życia wzięty lub wymyślony. Pozwala lepiej rozumieć złożone zagadnienia. Daje możliwość ćwiczenia umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Inne metody

Odgrywanie ról czyli ćwiczenia umiejętności. Daje możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji zwrotnych i wprowadzania zmian w zachowaniu.

Akwarium polega na tym, że część osób siedzi w kręgu i prowadzi dyskusję na wybrany temat, pozostałe osoby siedzą wokół nich i są obserwatorami. Ich obowiązkiem jest analizowanie przebiegu dyskusji pod kątem doboru i skuteczności argumentacji, respektowania zasad regulaminu, ustalonego wcześniej przez uczestników, respektowania zachowań oraz przebiegu dyskusji.

Metaplan czyli praca grupowa nad analizą lub rozwiązaniem problemu z zastosowaniem wizualizacji w postaci kartek. Ułatwia grupową pracę nad problemem.

4. Ewaluacja efektywności szkolenia
Celem ewaluacji szkolenia jest sprawdzenie czy szkolenie przyniosło zamierzone rezultaty, zmiany, a w konsekwencji korzyści. Każde szkolenie ma za zadanie wywołanie zmian, np.  zwiększenie wiedzy, umiejętność i postaw uczestników. Dzięki temu uczestnik może osiągnąć lepsze rezultaty, które przyniosą oczekiwane korzyści. Pomiar efektywności szkolenia może odbywać się na wielu poziomach m.in.:

 • poziomie reakcji uczestników na szkoleniu wg. poziomu zadowolenia
 • poziomie przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia wg. niwelacji luki kompetencyjnej
 • poziomie zachowań indywidualnych oraz zachowań w grupie

W zależności od poziomu pomiaru efektywności szkolenia, dobierane są odpowiednie narzędzia tj. ankiety, testy, wywiady i obserwacje.

ZAUFALI NAM