81 478 52 26
Proces rekrutacji i selekcji. Etapy, standardy, procedury, narzędzia
Tytuł szkolenia: Proces rekrutacji i selekcji. Etapy, standardy, procedury, narzędzia
Termin Miejce Cena netto
03.12.2015 - 04.12.2015 Wrocław 1290 zł
Rabat:
Przy zgłoszeniu 3 osób cena za szkolenie wynosi 1220 zł/os + 23% VAT
Przy zgłoszeniu 5 osób cena za szkolenie wynosi 1180 zł/os + 23% VAT
Cel szkolenia

Przekazanie podstawowych czynności koniecznych przy planowaniu i realizacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Adresaci szkolenia
 • menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie i/lub przeprowadzenie procesu naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy
Metody szkolenia
 • ćwiczenia
 • mini wykład
 • omówienie/dyskucja
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
 • zdobycie umiejętności sporządzenia diagnozy bieżących potrzeb rekrutacyjnych
 • wzrost umiejętności wykorzystania istniejącego w firmie opisu stanowiska do przygotowania profilu „idealnego kandydata”
 • wzrost wiedzy dotyczącej wyboru optymalnych narzędzi wspomagających ocenę selekcyjną
 • wzrost wiedzy na temat zasad analizy, weryfikacji, uzupełniania oraz wstępnej oceny aplikacji
 • wzrost wiedzy dotyczącej  wywiadów, m.in. zasad przeprowadzania wywiadu selekcyjnego i umiejętności wyciągania z niego wniosków stanowiących podstawę wyboru selekcyjnego
Program szkolenia

I. Wskazanie i omówienie zależności między pierwszymi etapami przygotowania się do rekrutacji a efektywnością całej selekcji i ostatecznie jakością decyzji selekcyjnej.

1. Dokładna diagnoza potrzeby rekrutacyjnej

 • analiza / tworzenie opisu stanowiska pracy w aspekcie merytorycznym, kompetencyjnym oraz administracyjnym
 • określanie profilu osoby, pasującej do oczekiwań stanowiska

II. Reguły wyboru kanału i narzędzi rekrutacji i selekcji

1. Zasady wyboru kanału rekrutacji

 • przegląd możliwości w zakresie źródeł kandydatów
 • omówienie różnic w prowadzeniu procesu naboru uzależnionych od wyboru kanału rekrutacji

2. Zasady doboru narzędzi selekcyjnych i przegląd najważniejszych technik dostępnych na rynku

 • omówienie metody wywiadów selekcyjnych (z naciskiem na wywiady behawioralne) w tym;
  - wywiadu strukturalizowanego
  - wywiadu na wpół strukturalizowanego
  - wywiadu niestrukturalizowanego
  - wywiadu panelowego
  - wywiadu poświęconego faktom z życiorysu
  - wywiadu sytuacyjnego
  - wywiadu retrospekcyjnego
  - wywiadu konfrontacyjnego
  - wywiadu merytorycznego
 • przegląd i omówienie metod oceny w postaci testów predyspozycji i motywacji zawodowych oraz profili osobowości rozpatrywanych w kontekście ról zawodowych 

III. Ocena aplikacji i przygotowanie się do wywiadu selekcyjnego

1. Porządkowanie i wstępna ocena aplikacji, uzupełnianie / standaryzowanie danych.
2. Ostateczna ocena aplikacji i wybór grupy kandydatów przechodzących do procesu oceny selekcyjnej na bazie wywiadów i ewentualnie dodatkowych technik selekcyjnych.
3. Przygotowywanie scenariuszy wywiadów na podstawie informacji zawartych w aplikacjach.
4. Przygotowanie scenariuszy wywiadów w celu oceny wybranych lub podstawowych aspektów wyznaczających sposób funkcjonowania ludzi (podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja, relacje interpersonalne, organizacja/planowanie).

IV. Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych i umiejętności formułowania wniosków i w konsekwencji ocen

1. Formalne zasady prowadzenia wywiadu i aranżacji sytuacji wywiadu: kontrolowanie wizerunku firmy (marketing personalny / employer branding).
2. Reguły wyboru i formułowania pytań podczas wywiadu i analizowanie odpowiedzi.

© Copyright dr Kinga Padzik

Harmonogram szkolenia rozwiń [+]
Informacje dodatkowe

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1290 zł/os + 23% VAT*

 • Przy zgłoszeniu 3 osób cena za szkolenie wynosi 1220 zł/os + 23% VAT*
 • Przy zgłoszeniu 5 osób cena za szkolenie wynosi 1180 zł/os + 23% VAT*

 * W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.

Istnieje możliwość zakwaterowania w trakcie szkolenia:

 • pokój 1 - osobowy/doba - dopłata - 340 zł netto
 • pokój 2 - osobowy/doba - dopłata - 220 zł netto

W ramach szkolenia oferujemy:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch oraz przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • profesjonalizm trenera oraz możliwość  indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
 • profesjonalizm organizatora

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

TRENER
dr Kinga Padzik
dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją

Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy,  zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach szkolenia oferujemy:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch oraz przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • profesjonalizm trenera oraz możliwość  indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
 • profesjonalizm organizatora
Skontaktuj się z naszym konsultantem
81 478 52 26
ZAUFALI NAM